.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 511,127
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 


นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)


นายสมจิตร์ มุ่งมาตร
รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการ


นางลำพัน ฉิมโห้
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
หัวหน้าสายชั้น ป.๑


นางนัฏติยา บุญประเสริฐ
หัวหน้าสายชั้น ป.๒


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
หัวหน้าสายชั้น ป.๓


นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
หัวหน้าสายชั้น ป.๔


นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์
หัวหน้าสายชั้น ป.๕


นางภาวนา ดำนงค์
หัวหน้าสายชั้น ป.๖


นางจรรยารัตน์ ฉ่ำน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


นางสาวธัญญรัตน์ ขัตติยะวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔


นางสาวนริศรา ปลิวมา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑


นางสาวธัญญรัศม์ ปะลำมะ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒


นางสาวกฤษณา อัมพร
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓


นางลำพัน ฉิมโห้
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔


นางจันตรี บัวสถิตย์
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
ครูพิเศษสายชั้นอนุบาล


นางวิไล ดงบัง
ครูประจำชั้น ป.๑/๑


นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน
ครูประจำชั้น ป.๑/๒


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
ครูประจำชั้น ป.๑/๓


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นายเจริญชัย โลหะเวช
ครูพิเศษสายชั้น ป.๑


นายสุเมธ ราษี
ครูพิเศษสายชั้น ป.๑


นางนัฏติยา บุญประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นางพรภัทรรินทร์ งามนิธิจารุเมธี
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


นางสุนีย์ ปรางวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางสาวจิรัฐติกาล ศรสุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางสาวบุษณี สุบุญ
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


นางสาวศิริลักษณ์ ขันทอง
ครูพิเศษสายชั้น ป.๒


นายยิ่งยง เหลาโพธิ
ครูพิเศษสายชั้นป.๒


นายกฤติเดช พูลจิตร์
ครูพิเศษสายชั้น ป.๒


นางสาวชาณิภา ไชยสุนทร
ครูประจำชั้น ป.๓/๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
ครูประจำชั้น ๓/๒


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
ครูประจำชั้น ป.๓/๓


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
ครูประจำชั้น ป.๓/๔


นางสาวจันทกานติ์ บุญทวิช
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
ครูพิเศษสายชั้นป.๓


นายอนันต์ ศิลป์เจริญ
ครูพิเศษสายชั้น ป.๓


นายสกล อินทร์คล้าย
ครูประจำชั้น ป.๔/๑


นางนรินทร์ มุ่งมาตร
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นางอรนีย์ ศิโล
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางสุจิกา เรืองคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นางพิมทิพย์ บัวสนิท
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางนงนุช ปรางสวรรค์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


ว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริ
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
ครูประจำชั้น ป.๕/๑


นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์
ครูประจำชั้น ป.๕/๒


นายนิวัฒน์ โพธิ์ชัยโถ
ครูประจำชั้น ป.๕/๓


นางสาวจิรภา อิสสระ
ครูประจำชั้น ป.๕/๕


นายพิฆเนศ บัวสนิท
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
ครูประจำชั้น ป.๖/๑


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น ป.๖/๒


นางอรุณศรี ชินจิตร
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางนิตยา บุญประเทือง
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นางชิราภรณ์ เรืองศรี
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖


นายศุภวัฒน์ ฉิมโห้
ครูพิเศษสายชั้นป.๖


นายประเสริฐ บุญโห้
ครูพิเศษสายชั้นป.๖


นางสาวมณฑิชา สืบสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง


นายจิรายุ บุญจิตร
ครูอัตราจ้าง


นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


Mrs.Javee Gosgos Boyyaoyao
ครูต่างชาติ


-
ครูต่างชาติ


นางสาวศรัญญา ยอดวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมชาย พุ่มพฤกษ์
พนักงานบริการ
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com