.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.237.183.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 906,194
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)


นายสมจิตร์ มุ่งมาตร
รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่งว่าง
รองผู้อำนวยการ


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
หัวหน้าสายชั้น ป.๑


นางบุษณี เพ็งน้อย
หัวหน้าสายชั้น ป.๒


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
หัวหน้าสายชั้น ป.๓


นางอรนีย์ ศิโล
หัวหน้าสายชั้น ป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
หัวหน้าสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
หัวหน้าสายชั้น ป.๖


นางจรรยารัตน์ ฉ่ำน้อย
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางพนาวรรณ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


นางสาวธัญญรัตน์ ขัตติยะวรรณ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๓


นางสาววราภรณ์ ยาวิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๔


นางสาวนริศรา ปลิวมา
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑


นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒


นางสาวกฤษณา อัมพร
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๓


นางลำพัน ฉิมโห้
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๔


นางสาวธัญญรัศม์ ปะลำมะ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑


นางน้ำทิพย์ อินทร์แดน
ครูประจำชั้น ป.๑/๒


นางสาวนงเยาว์ ชูช่วย
ครูประจำชั้น ป.๑/๓


นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
ครูประจำชั้น ป.๑/๔


นางสาวธนาวดี อยู่ศรี
ครูประจำชั้น ป.๑/๕


นายสุเมธ ราษี
ครูพิเศษสายชั้น ป.๑


นางนัฏติยา บุญประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.๒/๑


นางพรภัทรินทร์ งามนิธิจารุเมธี
ครูประจำชั้น ป.๒/๒


นางสุนีย์ ปรางวิเศษ
ครูประจำชั้น ป.๒/๓


นางสาวจิรัฐติกาล ศรสุรินทร์
ครูประจำชั้น ป.๒/๔


นางบุษณี เพ็งน้อย
ครูประจำชั้น ป.๒/๕


นายยิ่งยง เหลาโพธิ
ครูพิเศษสายชั้น ป.๒


นายกฤติเดช พูลจิตร์
ครูพิเศษสายชั้นป.๒


นายจิรายุ บุญจิตร
ครูพิเศษสายชั้น ป.๒


นางสาวชาณิภา ไชยสุนทร
ครูประจำชั้น ป.๓/๑


นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
ครูประจำชั้น ๓/๒


นางสาวนันทิกานต์ จิตรชนะ
ครูประจำชั้น ป.๓/๓


นางสาววรรณภา วิจิตรสาร
ครูประจำชั้น ป.๓/๔


นางสาวจันทกานติ์ บุญทวิช
ครูประจำชั้น ป.๓/๕


นายจรัญ มหาวีระตระกูล
ครูพิเศษสายชั้นป.๓


นายอนันต์ ศิลป์เจริญ
ครูพิเศษสายชั้น ป.๓


นายสกล อินทร์คล้าย
ครูประจำชั้น ป.๔/๑


นางนรินทร์ มุ่งมาตร
ครูประจำชั้น ป.๔/๒


นางอรนีย์ ศิโล
ครูประจำชั้น ป.๔/๓


นางสาวณพัชญ์ปภา กิ่งรังสาด
ครูประจำชั้น ป.๔/๔


นางสุจิกา เรืองคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๕


นางนงนุช ปรางสวรรค์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


ว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริ
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
ครูพิเศษสายชั้นป.๔


นางสาวสุรีรัตน์ นกลอย
ครูประจำชั้น ป.๕/๑


นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์
ครูประจำชั้น ป.๕/๒


นางสาววสุมล สงทอง
ครูประจำชั้น ป.๕/๓


นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔


นางสาวจิรภา อิสสระ
ครูประจำชั้น ป.๕/๕


นายพิฆเนศ บัวสนิท
ครูพิเศษสายชั้น ป.๕


นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
ครูประจำชั้น ป.๖/๑


นายกมนัช เอี่ยมทุ่ง
ครูประจำชั้น ป.๖/๒


นางชิราภรณ์ เรืองศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๓


นางอรุณศรี ชินจิตร
ครูประจำชั้น ป.๖/๔


นางนิตยา บุญประเทือง
ครูประจำชั้น ป.๖/๕


นายศุภวัฒน์ ฉิมโห้
ครูพิเศษสายชั้น ป.๖


นายประเสริฐ บุญโห้
ครูพิเศษสายชั้นป.๖


นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอัญชิสา ตี่เกิด
ครูอัตราจ้าง


นายภูมิ ปรางวิเศษ
ครูอัตราจ้าง


Mrs.Javee Gosgos Boyyaoyao
ครูต่างชาติ


Jenie Rose B. Taguinod
ครูต่างชาติ


นางสาวศรัญญา ยอดวิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวดาราณี มัชฌิมา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน


นายสมชาย พุ่มพฤกษ์
พนักงานบริการ


นายสมพงษ์ สุทธิวาระ
นักการภารโรง
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com