.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.167.181.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 369,175
  หน้าหลัก    ผลงานครูดีเด่น 
ผลงานครูดีเด่น
 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

          ผลงานดีเด่น
 
ประเภท
ความดีเด่น /ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว
(เทพวิทยาคม)
ผลงาน/ความดีเด่น
- โรงเรียนในฝันพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
- เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลประจำเขตภาคเหนือ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดการสัมมนาวิชาการการส่งเสริมความเข้มแข็งให้โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่
- โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับดีมาก
- ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม
-โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดีเด่น การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
- โรงเรียนจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาดีเด่น การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
- โรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
 
สพฐ.
สพฐ.
 
 
 
สพป. นว. ๓
สพป. นว. ๓
สพป. นว. ๓
 
สพป. นว. ๓
 
สพป. นว. ๓
 
สพป. นว. ๓
ผู้บริหาร
นายบำรุง กรุตเพชร
 
- ผู้บริหารโรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับดีมาก
 
สพป. นว. ๓
 
ครู
 
รางวัลระดับชาติ
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย
 
นายประเสริฐ บุญโห้
ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา
สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
 
รางวัลระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
 
นายพัฒนะ แกวสุขศรี
 
-               รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เดี่ยวดนตรีไทย จะเข้
-     รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ เดี่ยวดนตรีไทย ซออู้
-     รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง
สพฐ.
 
นางพิมทิพย์ บัวสนิท
 
    - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ เดี่ยวดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย
สพฐ.
 
นางพิมทิพย์ บัวสนิท
นายพัฒนะ แก้วสุขศรี
นางพิมทิพย์ บัวสนิท
นายพัฒนะ แก้วสุขศรี
 - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม
 
สพฐ.
 
นางพิมทิพย์ บัวสนิท
นายพัฒนะ แก้วสุขศรี
นางเรียมวิไล เรืองธีรวงศา
นางนิตยา บุญประเทือง
              
-     รางวัลเหรียญทอง การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
 
สพฐ.
 
นางอัญชลี ทับทิม
นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
นางจีรนุช คุ้มศิริ
 
-      รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. ๑ – ๖
สพฐ.
 
 
รางวัลระดับภาค (ภาคเหนือ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
 
นายพัฒนะ แก้วสุขศรี
-      รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม
-        รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวดนตรีไทย ขิม ๗ หย่อง
สพฐ.
นายประเสริฐ บุญโห้
ว่าที่ ร.ต.ชวภณ คุ้มศิริ
-      รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ป. ๑ – ๖
สพฐ.
 
 
 
 
รางวัลระดับภาค (ภาคเหนือ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ (ต่อ)
 
 
นางฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์
นายประเสริฐ บุญโห้
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.๔-๖
สพฐ.
 
รางวัลระดับภาค (ภาคเหนือ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
 
นางอัญชลี ทับทิม
นางนัฏติยา เจริญนาน
นางนาฏยา โอภาษี
-      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
 
สพฐ.
นางสาวสมนึก ปัญญาพร
นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
-        รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐ์งานใบตอง
ประเภทบายศรีปากชาม
สพฐ.
นางสาวสมนึก ปัญญาพร
นางภาวนา ดำนงค์
-      รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมร้อยมาลัยดอกไม้สด
สพฐ.
นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
นางวันทนีย์ วรวีกิจการณ์
นางอรุณวรรณ ศักดิ์วิทย์
-      รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน
เต้นแอโรบิค
สพฐ.
นางกมลทิพย์ มะโนน้อม
นางรัชนี ไวเกษตรกรณ์
-      รางวัลเหรียญเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
สพฐ.
ครู
รางวัลระดับเขตพื้นที่
 
ว่าที่ร.ต.ชวภณ  คุ้มศิริ
 
รางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด ๔x ๑๐๐ เมตรชาย
การแข่งขันกีฬานักเรียน
 
สพป.นว.๓
นายศุภวัฒน์  ฉิมโห้
รางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด ๔x ๑๐๐ เมตรหญิง
การแข่งขันกีฬานักเรียน
สพป.นว.๓
นางสาวสมนึก ปัญญาพร
รางวัลชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
สพป.นว.๓
นางนงเยาว์ ศรสุรินทร์
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ
สพป.นว.๓
นางวันทนีย์ วรวีกิจการณ์
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔ – ๖
สพป.นว.๓
นางภาวนา ดำนงค์
รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ๒๓ ป. ๔-๖
สพป.นว.๓
 
 
นางอรนีย์ ศิโล
นางอรุณศรี ชินจิตร์
-รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป. ๔-๖
-รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป. ๔-๖
สพป.นว.๓
นางนิภาพร ขาวทอง
นางอรนีย์ ศิโล
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป. ถ-๖
สพป.นว.๓
นางอรุณศรี ชินจิตร์
รางวัลเหรียญทองการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
สพป.นว.๓
นางศิริจิตร ฮวบสอน
นางสุนีย์ ปรางวิเศษ
รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม
สพป.นว.๓
นางนัฏติยา เจริญนาน
นายภาณุพงษ์ ฉิมโห้
นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ
นางสาวอัญเชิญ ประทุมชาติ
รางวัลเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม
สพป.นว.๓
นางมาลัย สีนา
-รางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม
-รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน ประเภท นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู
สพป.นว.๓
นางจันตรี บัวสถิต
นางศิริจิตร ฮวบสอน
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ป. ๑-๓
-รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ป. ๔-๖
สพป.นว.๓

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@hotmail.com