.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.0.181
คุณเข้าชมลำดับที่ 566,079
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เดิมคือโรงเรียนวัดหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองกลับ(เทพวิทยาคม) เมื่อรวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน ได้ชื่อว่า โรงเรียนหนองบัว(เทพวิทยาคม) ต่อมาได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนอนุบาลอำเภอ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ จึงชื่อโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ก่อตั้งเมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๖๖ โดย พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์  ดำเนินการจัดการศึกษาตามอุดมคติ หรือคำขวัญว่า   เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย  พลานามัยสมบูรณ์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๙ โดยครูและนักเรียนร่วมกันคิดคำขวัญ และคำขวัญในวรรคสุดท้าย “พลานามัยสมบูรณ์”  เป็นข้อความที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

และในปี ๒๕๒๙ นั้น โรงเรียนได้รับมอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จากพระครูวาปีปทุมรักษ์ (ปัจจุบันคือ พระนิภากรโสภณ เจ้าคณะอำเภอหนองบัว) เป็นพระพุทธรูปปางพิชิตมาร โรงเรียนได้จัดประกวดตั้งชื่อ และได้ชื่อว่า พระเทพมงคล ผู้ชนะการประกวด คือ ด.ญ.นิศากร แก้วสว่าง

ในปีต่อมา ๒๕๓๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น ของเขตการศึกษา ๗

ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ได้จัดทำเพลงประจำโรงเรียนโดยการอำนวยการของศิษย์เก่า คือ นายศุภชัย จันท์แสนโรจน์ ประสานขอความอนุเคราะห์จากวงดนตรีคณะคาราบาว และ อาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดี โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัล โครงการ / กิจกรรม ดีเด่น และสถานศึกษาดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี ๒๕๔๑ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ และได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการ ตรวจ ติดตามคุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทานในปี ๒๕๔๔ ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่า เป็นสถานศึกษาที่ดำรงรักษาคุณภาพของสถานศึกษารางวัลพระราชทานได้ตามมาตรฐาน

ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เด็กหญิงธีราภรณ์ อินธนูได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก เมื่อ วันที่ ๑๙ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เมื่อ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดย สมศ. : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ เมื่อ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย มีระดับคุณภาพดีมากทุกตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มีระดับคุณภาพดีมาก ๙ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑,,,,,,๑๐,๑๑,๑๒) มีระดับคุณภาพดี ๒ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓,๖) มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ๑ ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๕) ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพเร่งด่วนภายใน ๒ ปี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้ผลการทดสอบ O-NET ประจำปี ๒๕๕๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ได้รับการประเมินให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง เมื่อ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๕ และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๒

 

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ ๓ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๕-๑๓๖๕ โทรสาร ๐-๕๖๓๒-๓๓๙๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ – งาน ๙๖ ตารางวา เป็นที่ธรณีสงฆ์ของ วัดหนองกลับ เขตบริการ ได้แก่ หมู่๑๑๔๑๗๒๐ ตำบลหนองบัว และหมู่ ๓ ตำบลหนองกลับ มีเด็กจากหมู่บ้าน และตำบลอื่นซึ่งอยู่นอกเขตบริการมาเข้าเรียน เช่น หมู่ ๑๑๒ตำบลหนองกลับ ตำบลอื่นๆ เช่น ห้วยร่วม ห้วยใหญ่ ห้วยถั่วเหนือ ธารทหาร วังบ่อ ทุ่งทอง

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com